श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः

अथ प्रथमोध्याय: ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम्। देवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ।। एकदा मुनयः सर्वे सर्वलोकहिते रताः। सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठी चक्रुर्मनोरमाम् ।।१।। तत्रान्तरे महातेजा