Nature and Innate स्वभावः प्रकृतिः

सुभाषितानि स्वभावं न जहात्येव साधुरापद्गतोऽपि सन् ।कर्पूरः पावकस्पृष्टः सौरभं लभतेतराम् ॥ A good person never gives…

Follow by Email
Instagram